Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia (PD – Property Damage)

Ubezpieczenie mienia zapewnia ochronę posiadanych aktywów materialnych na wypadek ich fizycznego uszkodzenia w wyniku ubezpieczonego zdarzenia losowego. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia oraz zakresu ryzyk objętych ochroną można tu wyróżnić:

  • Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych

    Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (FLEXA+EC – Fire (ogień), Lightning (uderzenie pioruna), Explosion (wybuch), Aircraft impact (uderzenie statku powietrznego), EC (Extended Cover – dodatkowe ryzyka np. huragan, powódź, grad, uderzenie pojazdu itp.), definiujący ściśle wskazane elementarne ryzyka katastroficzne objęte ochroną ubezpieczeniową. Najistotniejsze ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej kryją się tutaj zarówno w zdarzeniach wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia jak i samych definicjach zdarzeń objętych ubezpieczeniem np. definicja zdarzenia „uderzenie pojazdu” często nie obejmuje szkód wyrządzonych uderzeniem pojazdu własnego, definicja huraganu wymaga dla uzyskania odszkodowania udowodnienia minimalnej prędkości wiatru, który wyrządził szkodę itp.

  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR – All Risks)

zazwyczaj zapewnia szerszy zakres ochrony niż ubezpieczenie od ryzyk nazwanych ponieważ nie definiuje (nie zawęża) zdarzeń objętych ubezpieczeniem a jedynie określa zdarzenia wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Pozostałe ubezpieczenia oferowane przy ubezpieczeniu majątku Firmy to:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń (EEI – Electronic Equipment Insurance)

to ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń i zniszczeń powstałych wskutek m.in. niewłaściwej obsługi (upuszczenia, zalania itp.), działań osób trzecich, zdarzeń losowych (przepięć), błędów w konstrukcji (wady wewnętrzne). Szczególną uwagę należy zwracać na stosowane ograniczenia wiekowe sprzętu dla celów ustalenia wypłaty odszkodowania oraz sumy ubezpieczenia, które winny uwzględniać szybko postępujący spadek wartości sprzętu elektronicznego niespecjalistycznego typu laptopy, smartfony, tabletu. Przykładowo po dwóch latach użytkowania smartfonu jego wartość odtworzeniowa może spaść o ponad 50% poniżej progu franszyzy redukcyjnej. Problematyczna bywa kwestia kwalifikacji sprzętu jako elektroniczny, jak również skuteczne objecie ochroną ubezpieczeniową sprzętu zainstalowanego w pojazdach, statkach, samolotach lub pracującego pod ziemią.

Ubezpieczenie utraty zysku (BI – Business Interruption)

Minimalizuje negatywne finansowe konsekwencje, jakie niesie dla przedsiębiorstwa szkoda w ubezpieczonym mieniu. W umówionym okresie odszkodowawczym (zwykle 12 lub 24 miesiące) Ubezpieczyciel pokrywa:

  1. Utraconą marżę na pokrycie kosztów stałych działalności operacyjnej – ma zniwelować konsekwencje spadku wielkości produkcji/sprzedaży względem kosztów stałych, których dostosowanie nie jest możliwe.
  2. Zwiększone koszty działalności poniesione w celu minimalizacji szkody np. koszty wynajęcia i przeprowadzki do pomieszczeń prowizorycznych, zawiadomienia klientów o zaistniałej sytuacji, prac w godzinach nadliczbowych.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (GTPL – General Third Party Liability, PL – Public Liability)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (PLI – Professional Liability Insurance lub PII – Profesional Indemity Insurance lub w USA E&O – error & omissions)

Ubezpieczenie mienia (PD – Property Damage)