Myślą przewodnią naszej współpracy z Klientem jest wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania ryzykiem. Naszym podstawowym zadaniem jest analiza rodzajów i wielkości istniejących ryzyk, identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz ocena ich możliwych skutków. Działania te mają na celu wyeliminowanie lub ograniczenie strat powstałych wskutek zdarzeń losowych.

Proponujemy Państwu przygotowanie kompleksowego programu oceny ryzyka:

Etap I
Przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego, którego głównym celem jest:

 • kontrola aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej,
 • określenie ryzyk, które powinny być objęte ochroną ubezpieczeniową,
 • zmniejszenie ryzyka przyszłych strat jakie mogłyby powstać w związku z prowadzoną działalnością,
 • analiza aktualnie ponoszonych kosztów składki ubezpieczeniowej w stosunku do posiadanej ochrony ubezpieczeniowej;
Etap II
Realizowanie przez naszych zewnętrznych współpracowników (osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, ochrony ppoż.) obejmujący inspekcję ryzyka w miejscach prowadzonej działalności oraz kontrolę i ocenę podstawowej dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów i norm prawnych. Przykładowy rodzaj dokumentacji:

 • decyzje - pozwolenia na użytkowanie budynku.
 • projekt powykonawczy obiektów - architektura z pieczęciami i podpisami instytucji potwierdzających uzgodnienia projektowe (np. rzeczoznawcy ds. ppoż. itp.),
 • projekty branżowe – instalacje elektryczne, wodne, wentylacji itp.,
 • protokoły przeglądów 1-rocznych i 5-letniech budynków,
 • protokoły pomiarów instalacji elektrycznej,
 • dokumenty ostatniej inwentaryzacji rocznej środków obrotowych,
 • kalkulacje kosztów wytworzenia produkcji w toku,
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla poszczególnych lokalizacji,
 • protokół pomiaru wydajności instalacji ppoż.-wodnej do gaszenia pożaru. (hydrantowej),
 • potwierdzenia szkoleń pracowników w zakresie BHP oraz potwierdzenia zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • schemat rozmieszczenia sprzętu gaśniczego w lokalizacji oraz wyznaczenia dróg ewakuacyjnych;
Etap III
Opracowanie z przedstawicielami Zleceniodawcy planów awaryjnych na wypadek kryzysu / wystąpienia poważnych szkód majątkowych lub roszczeń osób trzecich, uwzględniających działania związane m.in. z:
 • wytypowaniem i pogrupowaniem ewentualnych, realnych zdarzeń jakie mogą spotkać firmę,
 • powołaniem różnych zespołów odpowiedzialnych za reakcję i działania w sytuacji kryzysu,
 • ustaleniem odpowiednich procedur awaryjnych,
 • przygotowaniem pomocniczych baz danych zawierających podstawowe informacje dotyczące np.: dostawców surowców, producentów maszyn, dokumentacji księgowej,
 • stworzenie różnego rodzaju komunikatów, oświadczeń itp. umożliwiających sprawną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w przypadku sytuacji kryzysowej,
 • aktualizowaniem i testowaniem przygotowanego planu.
Prawidłowo przygotowany plan podnosi wiarygodność firmy, minimalizuje straty wynikające z zaistniałych zdarzeń. Pozwala na optymalizację kosztów a jednocześnie odzwierciedla troskę Zarządu o przyszłość firmy.


Koszt przygotowania raportu z oceny ryzyka ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju i skali prowadzonej przez Państwa działalności.