Klauzula dystrybucji ubezpieczeń

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, niniejszym przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące Grupy Brokerskiej QUANTUM  Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, z którymi powinni się Państwo zapoznać przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej.

  1. Grupa Brokerka QUANTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 48 (kod pocztowy: 90-135) jest brokerem ubezpieczeniowym.
  2. Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116725, ponadto posiada następujący numer: NIP 7251688546 oraz REGON 472019347.
  3. Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi posiada zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń o nr 445/98.
  4. Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jest wpisana do rejestru brokerów w Rejestrze Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pod numerem 00000452/U. Rejestr brokerów jest udostępniony na następującej stronie internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/, zaś sprawdzenie wpisu do rejestru brokerów odbywa się po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu zapytania i jego wysłaniu.
  5. Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu.
  6. Zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów w Grupie Brokerskiej QUANTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, uprawniających co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników.
  7. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi otrzymuje wynagrodzenie od zakładów ubezpieczeń w postaciprowizji, uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej.
  8. Klienci, którzy mają zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Grupę Brokerską QUANTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową są uprawnieni do złożenia reklamacji lub skargi, zgodnie z Polityką reklamacyjną obowiązującą w Grupie Brokerskiej QUANTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – udostępnioną na stronie internetowej: www.quantum-broker.pl. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Klientom przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Osobie fizycznej będącej ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa