Aktualności

CEEB – nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości

CEEB – nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości

W dniu 1 lipca 2021 r. zostanie uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (tzw. CEEB), która została stworzona w celu poprawy jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Obsługa i wprowadzanie danych do CEEB będzie należało do samorządów. Dane będą pozyskiwane w ramach ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji obejmującej budynki mieszkalne oraz niemieszkalne. Ponadto, do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji.

Inwentaryzacja rozpocznie się 1 lipca 2021 r. Obowiązek złożenia deklaracji o źródle/źródłach ciepła i spalania paliw (w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB lub tradycyjnej poprzez wypełnienie dokumentu i wysłanie go listem albo złożenie osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta zgodnie z lokalizacją budynku) będą mieli zarówno właściciele, jak i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

O wpisaniu do CEEB decydować ma moc wykorzystywanego źródła ciepła – do 1 MW mocy, czyli takie, na które nie trzeba mieć pozwolenia, są to m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne. Mieszkańcy budynków mieszkalnych będą musieli zgłosić też piec, kuchnię węglową, kominek, a nawet „kozę”.

W deklaracji będą podawane następujące informacje:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Zaś w przypadku budynków nowopowstałych będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Za niezłożenie deklaracji wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, które będą stanowić dochód własny gminy. 

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.” (Dz.U.2021.554 t.j. z dnia 2021.03.26).”

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa