Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

zapłaty wadium/ należytego wykonania kontraktu/ usunięcia wad lub usterek/ zwrotu zaliczki

Gwarancje ubezpieczeniowe obok gwarancji bankowych stanowią alternatywną względem kaucji gotówkowych formę zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych. Ich przewaga polega na najmniejszym zaangażowaniu kapitału własnego/obcego. Gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązania zakładu ubezpieczeń, do spełnienia określonego w dokumencie gwarancji świadczenia, w postaci wypłaty sumy pieniężnej na rzecz Beneficjenta w sytuacji, gdy dłużnik (Zleceniodawca gwarancji) nie wykonał lub niewłaściwie wykonał zobowiązania, określone w treści gwarancji.

Z uwagi na relatywnie słabsze zabezpieczenia, ubezpieczyciele z większą rezerwą podchodzą do negocjacji poziomów limitów gwarancyjnych, szczegółowo weryfikują treść gwarantowanego kontraktu, niechętnie modyfikują standardowy wzór gwarancji. Dlatego też w relacjach z ubezpieczycielami nieodzowny jest doświadczony broker, posiadający wiedzę, u którego ubezpieczyciela możliwe będzie uzyskanie gwarancji, która spotka się z akceptacją beneficjenta, a jej całkowity koszt będzie optymalny. Zadaniem prozaicznym, a jednocześnie wymagającym niezwykłej nieustępliwości, jest zapewnienie Klientowi pewności, że gwarancje zostaną wystawione i dotrą we właściwym czasie do wskazanego miejsca.

Kluczowe zalety wykorzystania gwarancji ubezpieczeniowych:

 • Zapewniają płynność finansową przedsiębiorstwa, poprzez nieangażowanie własnej gotówki jako zabezpieczenia wadium czy wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub właściwego usunięcia wad i usterek lub zwrotu zaliczki;
 • Uwalniają limity kredytowe w bankach;
 • Brak utraty kaucji w przypadku upadłości kontrahenta,
 • Spełniają wymóg złożenia zabezpieczenia;
 • Potwierdzają wiarygodność finansową firmy oraz rzetelność w dotychczasowym wykonywaniu kontraktów;
 • Wsparcie profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego udzielającego porad na każdym etapie postępowania o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej.

 

Jakie branże?

 • Przedsiębiorstwa z branży budowlanej specjalizujące się w projektach infrastruktury drogowej czy kolejowej, ale także w budowie obiektów przemysłowych, specjalistycznych czy obiektów kubaturowych jak dworce kolejowe, lotniska, budynki lub osiedla wielorodzinne, biurowce etc.*
 • Firmy farmaceutyczne lub producenci i dostawcy sprzętu medycznego, produktów leczniczych,materiałów opatrunkowych, urządzeń lub sprzętu medycznego do szpitali, jednostek POZ, różnego rodzaju fundacji dostarczających sprzęt medykom;
 • Biura projektowe realizujące umowy o prace projektowe lub nadzór autorski dla publicznych i prywatnych inwestorów;
 • Firmy informatyczne dostarczające rozwiązania informatyczne dla podmiotów publicznych, a także prywatnych;
 • Firmy zajmujące się ochroną mienia lub utrzymaniem czystości;

I wiele innych podmiotów występujących jako dostawcy lub producenci usług i produktów, do jednostek publicznych podlegających pod ustawę o zamówieniach publicznych lub innych organizujących transparentne przetargi na wybór realizującego określone zlecenie, gdzie istotne jest zabezpieczenie roszczeń Beneficjenta o wykonanie umowy, właściwe wykonanie umowy, usunięcie wad czy usterek albo zwrot zaliczki.

 

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

 • Gwarancje przetargowe (zapłaty wadium),
 • Należytego wykonania kontraktu,
 • Usunięcia wad i usterek,
 • Zwrotu zaliczki,
 • Zapłaty długu celnego i gwarancje akcyzowe wspólnej procedury tranzytowej,
 • Organizatorów i pośredników turystycznych,
 • Zapłaty czynszu,
 • Zapłaty należności handlowych – np. płatności zobowiązań z karty paliwowej (patrz również ubezpieczenie kredytu kupieckiego),
 • Pośredników kredytu hipotecznego.

Gwarancja jest zabezpieczeniem zwrotnym tzn. po wypłacie kwoty Beneficjentowi, Ubezpieczyciel automatycznie wzywa Zleceniodawcę do zwrotu wypłaconej kwoty.

Korzyści płynące ze współpracy z Grupą Brokerską Quantum Sp. z o.o.

Oprócz roli w zakresie doradztwa przy wyborze najlepszej oferty gwarancji ubezpieczeniowej wraz z rekomendacją i uzasadnieniem, Grupa Brokerska Quantum wspiera Zamawiającego w procesie:

 • opracowania dokumentów niezbędnych Ubezpieczycielowi (Gwarantowi) do oceny ryzyka (wnioski, deklaracje, załączniki etc.),
 • negocjacji z Ubezpieczycielem treści gwarancji akceptowanych przez danego Beneficjenta,
 • negocjowania formy zabezpieczenia roszczeń Gwaranta po wypłacie z gwarancji.

W sposób ciągły monitorujemy wykorzystanie zaangażowania w ramach udzielonych limitów odnawialnych na gwarancje i podejmujemy starania w celu zapewnienia ich bezpiecznego poziomu. Ponadto zapewniamy narzędzia umożliwiające dostęp on-line do kluczowych dokumentów oraz raportów.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Formularz kontaktowy

Firmy zainteresowane gwarancjami ubezpieczeniowymi, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa