Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe obok gwarancji bankowych stanowią alternatywną względem kaucji gotówkowych formę zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych. Ich przewaga polega na najmniejszym zaangażowaniu kapitału własnego/obcego. Z uwagi na relatywnie słabsze zabezpieczenia, ubezpieczyciele z większą rezerwą podchodzą do negocjacji poziomów limitów gwarancyjnych, szczegółowo weryfikują treść gwarantowanego kontraktu, niechętnie modyfikują standardowy wzór gwarancji. Dlatego też w relacjach z ubezpieczycielami nieodzowny jest doświadczony broker, posiadający wiedzę, u którego ubezpieczyciela możliwe będzie uzyskanie gwarancji, która spotka się z akceptacją beneficjenta, a jej całkowity koszt będzie optymalny. Zadaniem prozaicznym, a jednocześnie wymagającym niezwykłej nieustępliwości, jest zapewnienie Klientowi pewności, że gwarancje zostaną wystawione i dotrą we właściwym czasie do wskazanego miejsca.

Kluczowe zalety wykorzystania gwarancji ubezpieczeniowych:

 1. Możliwość zastąpienia kaucji gotówkowych – gwarancje pozwalają uniknąć wieloletniego zamrożenia środków na kontach kontrahentów, co w bezpośredni sposób wpływa na:
  1. Poprawę płynności finansowej i wskaźników finansowych,
  2. Wzrost konkurencyjności polegającej na możliwości jednoczesnego udziału w większej ilości przetargów, realizacji większej ilości umów, względem podmiotu, który korzysta wyłącznie z zabezpieczeń gotówkowych lub bankowych, które jednocześnie najczęściej blokują limit kredytowy w rachunkach bieżących,
  3. Brak utraty kaucji w przypadku upadłości kontrahenta.
 2. Zwiększenie bezpieczeństwa oraz wiarygodności – podmiot okazujący gwarancję ubezpieczeniową został pozytywnie zweryfikowany przez ubezpieczyciela, a treść umowy gwarantowanej nie niesie za sobą nadmiernego ryzyka.
 3. Zmniejszenie ryzyka nieuprawnionego zatrzymania kaucji zabezpieczającej – pomimo bezwarunkowego charakteru gwarancji ubezpieczycielowi przysługują podstawy prawne do odmowy wypłaty sumy gwarancyjnej dające dodatkową ochronę w sporze:
  1. Niespełnienie wymogów formalnych wskazanych w treści gwarancji (roszczenie po terminie, w niewłaściwej formie, bez podpisów osób umocowanych),
  2. Weryfikacja kwoty roszczenia – ubezpieczyciel, zgodnie z treścią gwarancji ubezpieczeniowej może mieć podstawę do tego, żeby ocenić czy kwota roszczenia jest adekwatna do zakresu nienależytego wykonania prac,
  3. Obrona przed bezzasadnymi roszczeniami gwarancyjnymi.
 4. Całkowite wyeliminowanie ryzyka braku zwrotu kaucji po okresie gwarantowania (np. z powodu upadłości kontrahenta).

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

 1. gwarancje przetargowe (zapłaty wadium),
 2. należytego wykonania kontraktu,
 3. usunięcia wad i usterek,
 4. zwrotu zaliczki,
 5. zapłaty długu celnego i gwarancje akcyzowe wspólnej procedury tranzytowej,
 6. organizatorów i pośredników turystycznych,
 7. zapłaty czynszu,
 8. zapłaty należności handlowych – np. płatności zobowiązań z karty paliwowej (patrz również ubezpieczenie kredytu kupieckiego),
 9. pośredników kredytu hipotecznego.

 Jakie korzyści uzyskuje Klient decydując się na współpracę z Quantum?

 1. Oferty negocjujemy z kilkunastoma ubezpieczycielami w Polsce, co pozwala nam minimalizować:
  1. koszt gwarancji,
  2. poziom zabezpieczeń,
  3. ryzyko nieuzyskania gwarancji w wymaganej przez Beneficjenta treści.
 2. Zapewniamy wsparcie merytoryczne w procesie negocjacji treści gwarancji z Beneficjentem i ubezpieczycielem w celu osiągnięcia formy akceptowalnej przez wszystkie strony.
 3. W sposób ciągły monitorujemy wykorzystanie zaangażowania w ramach udzielonych limitów odnawialnych na gwarancje i podejmujemy starania w celu zapewnienia ich bezpiecznego poziomu.
 4. Zapewniamy narzędzia umożliwiające dostęp on-line do kluczowych dokumentów oraz raportów.
 5. Czuwamy nad terminowym obiegiem dokumentów.