Ubezpieczenia branży transportowej

Od kilkunastu lat specjalizujemy się w ubezpieczeniach branży transportowej, sukcesywnie rozwijając naszą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Naszym Klientom jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do nowoczesnych, ekonomicznie optymalnych rozwiązań, zabezpieczających pełne spektrum ich działalności.

Oferujemy profesjonalne podejście do każdego z Klientów, opracowując ofertę ubezpieczenia dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb, z jak najszerszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego (szkody), w imieniu Ubezpieczonego, po uprzedniej analizie okoliczności danego przypadku, dokonujemy zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, pomagamy w ustaleniu zakresu dokumentacji oraz monitorujemy przebieg procesu likwidacji szkody. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia roszczenia przez Ubezpieczyciela, składamy w porozumieniu z Klientem odwołanie od stanowiska, wskazując na merytoryczne argumenty, przemawiające za zmianą stanowiska.

Wyróżniamy  trzy główne rodzaje ubezpieczeń transportowych w transporcie krajowym i międzynarodowym:

Ubezpieczenie OC przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym (OCP)

Jest to nieobowiązkowe ubezpieczenie transportowe wskazane dla wszystkich podmiotów  wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym/międzynarodowym z tytułu zawartych umów o przewóz na podstawie listów przewozowych. Ubezpieczyciele w transporcie krajowym opierają się na Prawie przewozowym, zaś konwencja CMR ma zastosowanie w transporcie międzynarodowym. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody powstałe w towarach przyjętych do przewozu podczas wykonywania zawartej umowy przewozu. W tym ubezpieczeniu ochrona obejmuje: odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towarów, powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania odbiorcy.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO) lub międzynarodowym (CARGO ICC)

Ubezpieczenie to obejmuje wszelkiego rodzaju straty i szkody we  wszelkiego rodzaju ładunkach np. towarach, surowcach, półproduktach, wyrobach gotowych będących przedmiotem obrotu handlowego. Mienie to stanowi własność Ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu. Ubezpieczenie CARGO obejmuje szkody na skutek takich zdarzeń losowych, jak: deszcz nawalny, eksplozja, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, rabunek, uderzenie pioruna, wandalizm, wypadek środka transportu, itp.

Ubezpieczenie OC spedytora (OCS)

Ubezpieczenie OC spedytora obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora czyli ochronę spedytora od skutków niewłaściwego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Nie pokrywa ono jednak kosztów zniszczenia towaru wynikłych z winy przewoźnika. Wśród tych czynności są np. przygotowanie dokumentów do wysłania towaru, odprawa celna, załadunek i wyładunek.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa