Ubezpieczenia floty pojazdów

Ubezpieczenia floty pojazdów

Zarządzamy całym procesem administracyjnym ubezpieczeń floty (terminy płatności rat składki, informacja o zbliżającym się badaniu technicznym, informacja o zbliżającej się dacie ekspiracji umów), jak również obsługą posprzedażową (rozliczenie nadpłaconej składki ubezpieczeniowej, informacja o zbyciu pojazdu, wypowiedzenie obowiązkowych ubezpieczeń, itd.).

Dzięki dobrze wynegocjowanym warunkom ubezpieczenia floty oraz współpracy z nami, firma zyskuje:

 • Oszczędność czasu przy obsłudze polis – Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych przejmuje cały proces administracji ubezpieczeń floty.
 • Oszczędność pieniędzy – długoletnie doświadczenie na rynku i wyspecjalizowani w temacie brokerzy, prowadzą z sukcesem negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, uzyskując dla klienta znacząco niższe składki, niż w przypadku ubezpieczeń aut wynegocjowanych pojedynczo.
 • Wsparcie w procesie likwidacji szkód 
ubezpieczenie transportu międzynarodowego

Obecnie dostępnymi produktami ubezpieczeniowymi w zakresie Ubezpieczeń flot są:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Jest to ubezpieczenie, które należy wykupić obowiązkowo będąc właścicielem samochodu, najpóźniej w dniu jego rejestracji. Przepisy dotyczące tego ubezpieczenia regulowane są przez zapisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Z ubezpieczenia komunikacyjnego OC poszkodowanemu odszkodowanie przysługuje wtedy, gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do zapłaty odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Za brak polisy nakładane są kary finansowe, a ich wysokość naliczana jest w zależności od rodzaju samochodu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

 • OC komunikacyjne nadwyżkowe

Zapewnienie finansowego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa związanego z użytkowaniem floty pojazdów wymaga dużej staranności oraz przemyślanych decyzji. Użytkowanie floty związane jest z dużym prawdopodobieństwem powstania szkód w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

Polskie prawo określa limity odpowiedzialności w ramach podstawowego obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jednak szkody przekraczające opisane limity muszą zostać pokryte przez sprawcę szkody. W niektórych przypadkach wysokość odszkodowań może przekroczyć wielokrotnie limity z polisy podstawowej.

Ubezpieczenie to głównie skierowane jest do właścicieli ciągników siodłowych, posiadaczy dużych flot samochodowych, osób często poruszających się pojazdami poza terytorium RP.

 • Ubezpieczenie autocasco (AC)

Autocasco ma przede wszystkim zrekompensować poszkodowanemu koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz/poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, czy też zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu lub tylko kradzieży czy spalenia.

 • Ubezpieczenie od straty finansowej w przypadku utraty samochodu (GAP)

GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie od straty finansowej w przypadku utraty samochodu, czyli szkody całkowitej po wypadku lub kradzieży. Ubezpieczenie to chroni w szczególności interesy osoby kupującej na kredyt lub biorącej w leasing nowy pojazd. Wyróżniamy trzy rodzaje ubezpieczenia GAP: fakturowy, finansowy i indeksowy.

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

 • Ubezpieczenie Assistance (ASS)

Ubezpieczenie to ma na celu świadczenie usług w razie wypadku, kradzieży bądź awarii np.: naprawy na miejscu, dostarczenia paliwa lub uruchomienia silnika (np. zimą), dodatkowego holowania, najmu pojazdu zastępczego, zakwaterowania w hotelu, umożliwienia kontynuacji podróży lub powrotu i inne, w których świadczona jest pomoc na koszt ubezpieczyciela.

Dodatkowo dla pełniejszego zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej nasi Klienci mają możliwość skorzystania za naszym pośrednictwem z ubezpieczenia Truck Assistance. Jest to nowoczesne ubezpieczenie komunikacyjne, które zapewnia pomoc w razie wypadku, awarii, przebicia opony lub kradzieży pojazdu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 tony, naczep i przyczep oraz ciągników siodłowych.

 • Ubezpieczenie szyb

Umowa ubezpieczenia szyb gwarantuje pokrycie kosztów i szybkie zorganizowanie wymiany szyby samochodowej, bądź też jej naprawę. Jeżeli Klient ma wykupione takie ryzyko ubezpieczeniowe, szkoda dotycząca szyby nie wpływa na szkodowość Klienta w ryzyku AC, a tym samym nie generuje znaczącego wzrostu składki w kolejnym roku ubezpieczeniowym.

 • Ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowcy

Polisa ta w praktyce oznacza przeniesienie na ubezpieczyciela ryzyka ponoszenia wydatków związanych z dochodzeniem swoich praw w postępowaniu sądowym.

Ubezpieczenie Floty

Formularz kontaktowy

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem floty, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa