Ubezpieczenie mienia

Zabezpieczenie mienia firmowego, w tym budynków, maszyn czy towarów.

Oferujemy szeroką gamę produktów ubezpieczenia mienia, które skutecznie ochronią firmę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami takimi jak m.in: pożary, kradzieże z włamaniami czy awarie maszyn.

Wszystkie rodzaje ubezpieczenia mienia mają określony zakres i warunki, które należy dostosować do indywidualnych potrzeb firmy. Ubezpieczenie majątkowe firmy to inwestycja w bezpieczeństwo i pewność, że firma będzie miała możliwość kontynuacji działalności w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.

Możesz zdecydować sam, na wypadek których zdarzeń ubezpieczysz mienie firmy – czy tylko od zagrożeń najczęściej występujących, czy tych pojawiających się statystycznie rzadziej. Najlepiej jednak polegać na wiedzy brokera ubezpieczeniowego, który opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu, najlepiej doradzi jak kompleksowo zabezpieczyć mienie przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie Mienia Firmy

Ubezpieczenie mienia (PD)

Zapewnia ochronę posiadanych aktywów materialnych na wypadek ich fizycznego uszkodzenia w wyniku ubezpieczonego zdarzenia losowego. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia oraz zakresu ryzyk objętych ochroną można tu wyróżnić:

Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (FLEXA – ogień, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie statku powietrznego + EC – dodatkowe ryzyka np. huragan, powódź, grad, uderzenie pojazdu itp.), definiujące enumeratywnie wymienione ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową. Najistotniejsze ograniczenia ochrony kryją się tutaj zarówno w zdarzeniach wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jak i samych definicjach zdarzeń objętych ubezpieczeniem, dlatego szczególnie istotne jest wsparcie brokera, który wie, na jakie zapisy należy zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu programu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR)

Mienie przedsiębiorstwa może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wielu nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie chroni mienie będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą ubezpieczającego. Jej przedmiotem mogą być budynki, pomieszczenia, wyposażenie, maszyny i urządzenia, towary, surowce, półfabrykaty i gotowe wyroby, gotówka, rzeczy prywatne pracowników, nieruchomości i rzeczy osób trzecich, które firma przyjęła, aby je np. naprawić, wyremontować, przerobić, wyczyścić, przechować lub sprzedać.

Ubezpieczenie zazwyczaj zapewnia szerszy zakres ochrony niż ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, ponieważ nie definiuje (nie zawęża) zdarzeń objętych ubezpieczeniem a jedynie określa zdarzenia wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń (EEI)

To ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń powstałych wskutek np. niewłaściwej obsługi, upadku, zalania, działań osób trzecich, zdarzeń losowych, przepięć, wady materiałowej. Szczególną uwagę należy zwracać na stosowane ograniczenia wiekowe sprzętu dla celów ustalenia wypłaty odszkodowania oraz sumy ubezpieczenia, które winny uwzględniać szybko postępujący spadek wartości sprzętu elektronicznego niespecjalistycznego typu laptopy, smartfony, tablety. Problematyczna może być kwestia kwalifikacji sprzętu jako elektroniczny, jak również skuteczne objecie ochroną ubezpieczeniową sprzętu zainstalowanego w pojazdach, statkach, samolotach lub pracującego pod ziemią.

Ubezpieczenie utraty zysku (BI)

Celem tego rodzaju ubezpieczenia jest stabilizacja wyniku finansowego przedsiębiorstwa, którą osiąga się poprzez uniezależnienie go od zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli przedsiębiorcy, które objęte mogą zostać ochroną ubezpieczeniową.

Szkoda majątkowa często prowadzi do zakłóceń lub  przerw w działalności firmy, co zazwyczaj skutkuje spadkiem przychodów. Spadek przychodów jednak zazwyczaj nie wiąże się z proporcjonalnym spadkiem kosztów, a w szczególności stałej ich części. Im większe i dłużej trwające zakłócenie działalności, tym trudniejsze do udźwignięcia stają się obciążenia finansowe, co w konsekwencji może prowadzić do utraty płynności finansowej lub bankructwa firmy.

Zadaniem umowy ubezpieczenia od utraty zysku jest zapewnienie firmie środków finansowych na pokrycie kosztów stałych oraz odzyskanie utraconego zysku z jego działalności operacyjnej, po wystąpieniu szkody.

Ubezpieczenie Mienia

Formularz kontaktowy

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa