Ubezpieczenie należności handlowych (kredyt kupiecki)

Ubezpieczenie należności handlowych (kredyt kupiecki)

Zabezpieczenie na wypadek braku płatności od kontrahenta

Kredyt kupiecki jest najważniejszym kredytem w obrocie gospodarczym. Większość przedsiębiorców realizuje sprzedaż z odroczonym terminem płatności. W związku z tym, że świadczenia stron nie są realizowane jednocześnie, ten podmiot, który spełnia je w pierwszej kolejności (kredytodawca), ponosi ryzyko niespełnienia świadczenia przez drugą stronę. W razie zaistnienia takiej sytuacji przedsiębiorca narażony jest na straty. Z punktu widzenia dostawcy, niebezpieczeństwo związane jest zarówno z opóźnieniami w regulowaniu należności, jak i następującymi po nich przypadkami niewypłacalności odbiorców.

Według raportu Coface „Niewypłacalność firm w Polsce w I kwartale 2023 roku” w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2023 roku niewypłacalność przedsiębiorstw w Polsce wzrosła o 31% w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 roku. To oznacza, że coraz więcej firm boryka się z problemami finansowymi i nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.

Ubezpieczenie należności handlowych dodatkowo służy:

 • Monitoringowi ryzyka przez cały okres trwania ubezpieczenia.
 • Skróceniu czasu oceny wypłacalności poszczególnych kontrahentów.
 • Minimalizacji kosztów zbierania informacji o sytuacji finansowej potencjalnych kontrahentów (przeniesienie wszystkich obowiązków na Ubezpieczyciela).
 • Długofalowej inwestycji w bezpieczny rozwój firmy: polisa minimalizuje wystąpienie ryzyka braku zapłaty, nawet gdy obecnie nie jest ono wysokie.
Kredyt kupiecki

Dla kogo?

Ubezpieczenie należności handlowych to produkt dla każdego przedsiębiorcy, który sprzedaje towary i/lub usługi z odroczonym terminem płatności.

Dlaczego warto?

Korzyści organizacyjne:

 • Zmniejszenie odpowiedzialności osób podejmujących decyzje finansowe.
 • Możliwość wychodzenia na nowe rynki zbytu.
 • Lepsze wykorzystanie potencjału firmy – skupienie się na swojej głównej działalności oraz na szukaniu nowych możliwości sprzedaży.

Korzyści finansowe:

 • Poprawa płynności finansowej, wyższa rentowność.
 • Zmniejszenie rezerw na straty – lepsze wyniki finansowe (akcjonariusze, instytucje finansowe).
 • Zaliczanie zapłaconych składek do kosztów uzyskania przychodu.
 • Wypłacone odszkodowania nie podlegają opodatkowaniu.
 • Lepszy dostęp do produktów finansowych – możliwość cesji praw do odszkodowania na finansujący bank lub inny podmiot.

Zwiększenie konkurencyjności:

 • Rezygnacja z uciążliwych dla odbiorców zabezpieczeń tj. przedpłat, gwarancji bankowych czy akredytyw.
 • Atrakcyjne warunki dla nowych odbiorców – odroczony termin zapłaty bezpieczny już na początku współpracy.
 • Utrzymanie dotychczasowych odbiorców – po weryfikacji możliwości poprawienia warunków sprzedaży (i w efekcie zwiększenia obrotów).

Produkty ubezpieczeniowe:

 1. Ubezpieczenie należności handlowych w obrocie krajowym i zagranicznym, obejmuje następujące przypadki:
  1. Prawna niewypłacalność odbiorcy – (np. upadłość, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne, itp.).
  2. Przewlekła zwłoka w zapłacie należności – sytuacja w której dłużnik nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania przez ściśle określony czas liczony od momentu zlecenia windykacji, bądź od pierwotnego terminu płatności (w zależności od treści umowy).
 2. Ubezpieczenie nadwyżkowe („TOP UP COVER”) – pozwala na podwyższenie limitu przyznanego przez ubezpieczyciela w ramach polisy podstawowej. Dzięki niemu obowiązujący limit może zostać podwojony.
 3. Ubezpieczenia ryzyka nierynkowego – ubezpieczenie należności z krajów o podwyższonym ryzyku gospodarczym i politycznym. Do zdarzeń wywołujących szkodę zalicza się m.in. moratorium, utrudnienia transferu, wojnę, klęskę żywiołową czy cofnięcie licencji eksportowej.
 4. Single Risk – ubezpieczenie, dzięki któremu chroniony jest wyłącznie pojedynczy odbiorca lub grupa wybranych odbiorców (ochrona selektywna).

Jak działamy?

 1. Zapoznajemy się ze specyfiką działalności w celu „skrojenia polisy na miarę” ich potrzeb, zróżnicowanych z uwagi na branżę, strukturę odbiorców, rodzaj działalności oraz apetyt na ryzyko.
 2. Przeprowadzamy szczegółowy audyt istniejących umów ubezpieczenia.
 3. W porozumieniu z Klientem przygotowujemy zapytanie ofertowe, kierowane do wiodących ubezpieczycieli kredytu kupieckiego.
 4. Analizujemy otrzymane dokumenty pod kątem rozpoznanych wcześniej potrzeb Klienta, negocjujemy parametry oraz zapisy szczegółowe polisy.
 5. Rekomendujemy Klientowi rozwiązania najlepiej dopasowane do Jego potrzeb.
 6. Przeprowadzamy szkolenie dla Pracowników Klienta, którzy będą bezpośrednio obsługiwać umowę i jesteśmy ich wsparciem na każdym etapie jej wykonania.
 7. Aktywnie uczestniczymy w procesie likwidacji szkód.
Kredyty kupieckie

Bezpłatna konsultacja

Na bezpłatne konsultacje zapraszamy zarówno firmy już posiadające ubezpieczenie należności handlowych, jak i dopiero planujące wdrożenie tego typu rozwiązania. Specjalista skontaktuje się z Państwem po otrzymaniu formularza kontaktowego.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa