Ubezpieczenie OC zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (PI)

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane wykonywaniem specjalistycznych czynności zawodowych np. projektantów, architektów, konsultantów komputerowych, firm z branży mediowej, firm doradczych i zarządczych. Ochrona obejmuje nieprawidłowe działania zawodowe tj.: jakiekolwiek zaniedbania, działania lub zaniechania, błędy, których skutkiem jest nienależyte wykonanie zobowiązania w ramach świadczenia usług zawodowych, za które odpowiedzialność prawną ponosi ubezpieczony podmiot świadczący usługi zawodowe.

W zależności od potrzeb Klienta, zakres ochrony obejmować może np.:

  • rekompensatę kosztów obrony prawnej,
  • pokrycie odszkodowania i kosztów postępowania zasądzonych na podstawie orzeczenia wydanego wobec Ubezpieczonego i/lub jego pracownika,
  • pokrycie odszkodowania wynikającego z ugody,
  • wymianę danych komputerowych i dokumentów,
  • odszkodowanie za udział w czynnościach sądowych, 
  • prawa własności intelektualnej,
  • nieuczciwość pracowników,
  • zniesławienie i zniewagę.

Do kategorii ubezpieczeń zawodowych zalicza się również ubezpieczenia obowiązkowe z tytułu wykonywania zawodów takich jak np.: lekarz, notariusz, adwokat, architekt, biuro rachunkowe, zarządca nieruchomości, itd.

Ze względu na niskie podstawowe sumy gwarancyjne ubezpieczeń obowiązkowych, w każdym przypadku należy rozważyć zwiększenie ochrony za pomocą tzw. ubezpieczenia nadwyżkowego.