Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (PI)

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej (z angielskiego Professional Indemnity / PI) jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dedykowanym różnego rodzaju profesjonalistom, których podstawowym ryzykiem jest wyrządzenie innej osobie (najczęściej kontrahentowi, usługobiorcy) szkody podczas realizacji określonych czynności zawodowych, których podstawą wykonania jest umowa ustna lub pisemna.

Ubezpieczenie PI dedykowane jest zawodom, których wykonywanie wiąże się z posiadaniem szczególnej wiedzy i doświadczenia, a czasami także regulowanych prawnie uprawnieniami, np.:

 • projektantów,
 • architektów,
 • inżynierów,
 • prawników,
 • konsultantów komputerowych (programistów czy informatyków)
 • firm z branży mediowej,
 • firm doradczych i zarządczych.

Do kategorii ubezpieczeń zawodowych zalicza się również ubezpieczenia obowiązkowe z tytułu wykonywania zawodów takich jak np.: lekarz, notariusz, adwokat, architekt, biuro rachunkowe, zarządca nieruchomości, itd. Ze względu na niskie podstawowe sumy gwarancyjne ubezpieczeń obowiązkowych, w każdym przypadku należy rozważyć zwiększenie ochrony za pomocą tzw. ubezpieczenia nadwyżkowego.

Kogo chroni ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej:

 • Spółki prowadzące określoną powyżej działalność, w tym jej spółki zależne, o ile świadczą takie usługi zawodowe;
 • Członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów Spółki lub wspólników;
 • Pracowników tych Spółek;
 • Spadkobierców, przedstawicieli ustawowych lub następców prawnych Spółki lub osób wskazanych w punktach powyżej;
 • Kontraktorów/podwykonawców z prawem regresu do tych osób lub podmiotów lub bez prawa regresu, w zależności od wybranej formuły ubezpieczenia.

 

W zależności od potrzeb Klienta, zakres ochrony obejmować może np.:

 • rekompensatę kosztów obrony prawnej,
 • pokrycie odszkodowania i kosztów postępowania zasądzonych na podstawie orzeczenia wydanego wobec Ubezpieczonego i/lub jego pracownika,
 • pokrycie odszkodowania wynikającego z ugody,
 • wymianę danych komputerowych i dokumentów,
 • odszkodowanie za udział w czynnościach sądowych,
 • prawa własności intelektualnej,
 • nieuczciwość pracowników,
 • zniesławienie i zniewagę.

Ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej obejmuje nieprawidłowe działania zawodowe tj.: jakiekolwiek zaniedbania, działania lub zaniechania, błędy, których skutkiem jest nienależyte wykonanie zobowiązania w ramach świadczenia usług zawodowych, za które odpowiedzialność prawną ponosi ubezpieczony podmiot świadczący usługi zawodowe.

Ubezpieczenie OC zawodowa

Formularz kontaktowy

Firmy zainteresowane ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa