Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przedsiębiorcy

Zakres ubezpieczenia OC: obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt).

Szkody, które mogą powodować odpowiedzialność przedsiębiorcy to m.in.:

  • Szkody spowodowane wadliwym produktem wprowadzonym na rynek.
  • Szkody w sieciach przemysłowych powstałe w skutek prowadzonych prac instalatorskich.
  • Szkody spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktu.
  • Szkody spowodowane przeniesieniem ognia na sąsiadujące zabudowania.
  • Szkody spowodowane przez wadliwe elementy konstrukcji, maszyn, budowli wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Posiadając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorca nie musi samodzielnie ponosić kosztów odszkodowań, które wraz z kosztami obrony sądowej mogą stanowić poważne obciążenie finansowe, zwłaszcza że wspomniane odszkodowania lub zadośćuczynienia mogą mieć również formę świadczeń długoterminowych, jak np. renta z tytułu wyrządzonej szkody osobowej.

Rodzaj oraz zakres ochrony każdorazowo zależą od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Są one przez nas każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Istotne znaczenie ma właściwy dobór klauzul oraz sum gwarancyjnych, dostosowanych do profilu prowadzonej działalności. Tak jak w przypadku każdego ubezpieczenia należy uważać na wyłączenia i odpowiednio je modyfikować (np. włączenie winy umyślnej pracownika) lub uzupełniać ochronę dodatkowymi produktami (np. ubezpieczenie OC zawodowej, ubezpieczenia OC obowiązkowe, koszty wycofania produktu).

Polisa OC Przedsiębiorcy to nie tylko gwarancja pokrycia roszczeń odszkodowawczych, ale także pewność uzyskania skutecznej ochrony prawnej. Umowy OC przewidują, że to ubezpieczyciele pokryją koszty postępowań sądowych, mediacji czy koszty udziału rzeczoznawcy.

 

Ubezpieczenie OC

Formularz kontaktowy

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa