Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC, odpowiedzialności cywilnej (GTPL)

Zakres ubezpieczenia OC: obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone  osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt).

Przyczyny powstania szkód, z którymi ustawa wiąże obowiązek ich naprawienia, mogą być różne: od przewrócenia się na uszkodzonym chodniku, po przeniesienie ognia na sąsiadujące zabudowania. Posiadając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorca nie musi samodzielnie ponosić kosztów odszkodowań, które wraz z kosztami obrony sądowej mogą stanowić poważne obciążenie finansowe, zwłaszcza że wspomniane odszkodowania lub zadośćuczynienia mogą mieć również formę świadczeń długoterminowych, jak np. renta z tytułu wyrządzonej szkody osobowej. 

Rodzaj oraz zakres ochrony każdorazowo zależą od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Są one przez nas każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Istotne znaczenie ma właściwy dobór klauzul oraz sum gwarancyjnych. Tak jak w przypadku każdego ubezpieczenia należy uważać na wyłączenia i odpowiednio je modyfikować (np. włączenie winy umyślnej pracownika) lub uzupełniać ochronę dodatkowymi produktami (np. ubezpieczenie OC zawodowej, ubezpieczenia OC obowiązkowe, koszty wycofania produktu).