Ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz przedsiębiorstw [ang. Directors & Officers Insurance (D&O)] zapewnia ochronę osobom fizycznym będącym członkami zarządu, rady nadzorczej, prokurentami czy dyrektorami, w zakresie ich osobistej odpowiedzialności związanej z pełnieniem funkcji. Ochroną ubezpieczeniową mogą również zostać objęci wszyscy pracownicy, jak i sam podmiot zawierający ubezpieczenie (Ubezpieczający).

Nie ma ludzi nieomylnych i każdy popełnia błędy, jednak te popełnione przez członka władz lub menadżera mogą kosztować Spółkę wiele milionów strat. Może to doprowadzić do utraty kontrahentów, możliwości rozwoju, radykalnego spadku wartości akcji, wszczęcia postępowań upadłościowych, a nawet likwidacji podmiotu. Błędy takie mogą nieść za sobą też utratę zaufania organów władz oraz wszczęcie postępowań kontrolnych i regulacyjnych.

Dla kogo ubezpieczenie D&O?

Ubezpieczenie dotyczy między innymi spółek kapitałowych, spółek komandytowych czy komandytowo-akcyjnych, spółdzielni czy fundacji. Obejmuje:

  • Byłych, obecnych, przyszłych członków zarządu, rady nadzorczej, menadżerów, prokurentów, pełnomocników, prawników wewnętrznych, osób wykonujących czynności księgowe i innych pracowników;
  • Współmałżonków, partnerów, konkubentów, spadkobierców, przedstawicieli ustawowych ww. osób;
  • Spółki w zakresie roszczeń zwiazanych z papierami wartościowymi czy innymi istotnymi z punktu widzenia ich działalności roszczeniami czy postępowaniami regulacyjnymi.
Ubezpieczenie mienia

Istotnym elementem ochrony zapewnianym przez ubezpieczenie D&O są także koszty obrony w sprawach cywilnych, karnych czy administracyjnych, koszty zarządzania kryzysowego, koszty udziału w postępowaniach prowadzonych przez różnego rodzaju regulatorów, przysługujące nie tylko osobom ubezpieczonym ale również spółce (w rozumieniu jak wyżej). Odpowiedzialność członków władz i innych osób ubezpieczonych uregulowana jest w Polsce w wielu przepisach prawnych, których znajomość stanowi nie lada wyzwanie nie tylko dla osób zarządzających ale i prawników.

Przykładowe błędy:

  • Roszczenia Spółki do członków władz z tytułu szkody jej wyrządzonej (KSH) także wynikające z przekroczenia uprawnień lub pełnomocnictw;
  • Naruszenie praw pracowniczych;
  • Roszczenia wspólników;
  • Niedostosowanie się do wymogów prawa lub regulatora (np. przepisów RODO);
  • Upadłości i bankructwa i roszczenia wierzycieli;
  • Roszczenia organów administracyjnych z tytułu popełnia deliktów administracyjnych.

Przykładowe szkody

Spółka otrzymała od FOZZ pożyczkę, której nie zdołała spłacić w terminie, likwidator FOZZ wystąpił z roszczeniem do ówczesnych członków zarządu o zapłatę około 6 mln zł (podstawa roszczenia: art.299 KSH – jeżeli egzekucja przeciw spółce jest bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają osobiście i solidarnie za jej zobowiązania), ostateczna zasądzona kwota opiewała na 1 mln 148 tys.zł plus odsetki za 7 lat.

Kwota odszkodowania – 1.148.000 PLN + odsetki za 7 lat

Rynek ubezpieczeniowy D&O na całym świecie, a zwłaszcza w Europie w pierwszej połowie roku 2021 zelektryzowała informacja, o olbrzymim odszkodowaniu, jakie zobowiązali się, w drodze porozumienia, zapłacić ubezpieczyciele D&O koncernu Volkswagen. Kwota odszkodowania jaka przypadła na ubezpieczycieli to ponad 270 mln EUR z tytułu pokrycia części strat firmy w związku ze skandalem w zakresie poziomu emisji CO2 z silników Diesla. Cała kwota odszkodowania płatna na rzecz koncernu wyniosła ok. 288 mln EUR z tego jednak część (zgodnie z prawem niemieckim art. 93 § 2 pkt 3 znowelizowanej niemieckiej Ustawy o Spółkach Akcyjnych /Aktiengesetz – AktG) musieli zapłacić zarządzający z własnych środków, jako obowiązkowy udział własny w polisie D&O (minimum 10% w każdej szkodzie ale nie więcej niż minimum do 1,5 krotności rocznego wynagrodzenia zasadniczego na pojedynczego członka zarządu).

Cała kwota odszkodowania ok. 288 mln EUR

Walne zgromadzenie wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń ona prawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków zarządu, w tym w szczególności poprzez wystąpienie z wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu”- napisano w cytowanej przez ISB news w uchwale NWZAW.
Dokonano analizy umów handlowych z odbiorcami gazu w wyniku której spółka powzięła informacje o nieprawidłowym rozliczaniu przedmiotowych umów poprzez brak naliczania odbiorcom ceny z uwzględnieniem korekty z uwagi na ciepło spalania.

Opisywana w prasie kwota sporna ponad 100 mln PLN + koszty obrony

Podawanie nieprawdziwych informacji o stanie firmy w trakcie agresywnej kampanii reklamowej doprowadziło do powstania roszczeń akcjonariuszy i wypłacenia 4.500.000 CHF odszkodowania.

Kwota odszkodowania – 4.500.000 CHF

Zarzucanie przestępstw korupcji, działania na szkodę, nadużycia zaufania oraz udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli, faworyzowanie niektórych wierzycieli i inne opisane w Kodeksie Karnym jako przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Koszty obrony, koszty stawiennictwa,koszty uzyskania poręczenia majątkowego lub kwoty samego poręczenia.

Korzyści płynące ze współpracy z Grupą Brokerską Quantum Sp. z o.o.

Oprócz roli w zakresie doradztwa przy wyborze najlepszej oferty ubezpieczenia wraz z rekomendacją i uzasadnieniem, GB Quantum w przypadku: błędnego działania, zaniechania, roszczenia, wszczęcia postępowania, dokonuje na życzenie Ubezpieczonego analizę czy dane działanie lub zaniechanie (postępowanie etc.) jest pokryte właściwym ubezpieczeniem D&O. Działania prowadzone są przy wsparciu prawnika reprezentującego Spółkę, biura prawnego wewnątrz Spółki oraz działu likwidacji szkód GB Quantum.

Grupa Brokerska Quantum udziela wsparcia na niemalże każdym etapie postępowania w sprawie likwidacji szkody w kontaktach z Ubezpieczycielem, w tym w zakresie interpretacji pokrycia ubezpieczeniowego oraz porady na temat zasad zgłoszenia informacji, roszczenia itp. do Ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie D&O

Bezpłatne konsultacje

Na bezpłatne konsultacje zapraszamy zarówno firmy już posiadające ubezpieczenie D&O, jak i dopiero planujące wdrożenie tego typu rozwiązania. Specjalista skontaktuje się z Państwem po otrzymaniu formularza kontaktowego.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa