Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych (D&O)

Ubezpieczenie D&O 

Ubezpieczenie D&O zapewnia Spółce oraz osobom pełniącym funkcje w organach zarządczych i nadzorczych a także osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych, ochronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją. Taką ochroną ubezpieczeniową, oprócz spółek prawa handlowego, objęci mogą zostać także zarządzający spółdzielniami oraz fundacjami.

Ochrona ubezpieczeniowa uruchamia się w przypadku roszczenia (np. ze strony akcjonariusza, pracownika, kontrahenta, samej Spółki).

Ubezpieczenie chroni prywatny majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej. Jeżeli pojawią się zarzuty wobec członka zarządu o nieprawidłowe wykonywanie obowiązków, może być on zobligowany do pokrycia z własnych środków odszkodowań oraz kosztów obrony.

Ubezpieczenie, zgodnie z ogólnymi warunkami, pokrywa koszty ochrony prawnej przed roszczeniem (także w sprawach karnych), koszty postępowań oraz zapewnia środki na wypłatę odszkodowania zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody, pokrywa grzywny i kary administracyjne nakładane na Zarząd.  Ochrona działa także w przypadku odpowiedzialności członków władz spółki za zobowiązania publicznoprawne Spółki. 

Biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę kontroli organów administracji i nadzoru oraz nakładanych przez nie kar na członków zarządu (są to najczęstsze roszczenia) należy uznać, iż umowa taka powinna być priorytetowym ubezpieczeniem w każdej firmie. Umowa ubezpieczenia D&O wpływa znacząco na swobodę podejmowania strategicznych decyzji w firmie.