Aktualności

Reasekuracja ubezpieczeń dla polskich firm na Ukrainie

Reasekuracja ubezpieczeń dla polskich firm na Ukrainie

Zmiana ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

W związku z podpisaniem w dniu 28.08.2023 przez Prezydenta RP ustawy o zmianach w gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach, KUKE* ma możliwość reasekuracji ryzyk politycznych oraz wojennych dla rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Ukrainy.

Od czerwca 2022 roku KUKE jest uprawnione do ubezpieczania przedsiębiorstw, które realizują dostawy towarów lub usług na terytorium Ukrainy, z okresem spłaty kredytu kupieckiego do 720 dni. W wyniku ostatnich zmian, KUKE będzie mogło ubezpieczać również transakcje o charakterze inwestycyjnym, zwłaszcza takie, w których zamówienia części usług bądź towarów będą realizowane przez polskie firmy.

Jednym z ważnych aspektów nowelizacji ustawy jest umożliwienie KUKE S.A. reasekuracji dla innych towarzystw ubezpieczeniowych w odniesieniu do:

 1. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
  1) pojazdach samochodowych;
  2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
 2. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych.
 3. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.
 4. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w:
  1) statkach żeglugi morskiej;
  2) statkach żeglugi śródlądowej.
 5. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.
 6. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
 7. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
 9. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
 11. Ubezpieczenia kredytu, w tym:
  1) ogólnej niewypłacalności;
  2) kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.
 12. Gwarancja ubezpieczeniowa:
  1) bezpośrednia;
  2) pośrednia.
 13. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:
  1) ryzyka utraty zatrudnienia;
  2) niewystarczającego dochodu;
  3) złych warunków atmosferycznych;
  4) utraty zysków;
  5) stałych wydatków ogólnych;
  6) nieprzewidzianych wydatków handlowych;
  7) utraty wartości rynkowej;
  8) utraty stałego źródła dochodu;
  9) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;
  10) innych strat finansowych.

Nowe przepisy stwarzają możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na ryzyka polityczne i wojenne, które są aktualnie wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej w umowach ubezpieczenia wymienionych powyżej (dział II grupy 3–7 oraz 9–16 załącznika do ustawy)

*KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna) to polskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe działające w formie spółki akcyjnej, zajmujące się ubezpieczaniem kredytów eksportowych i innych transakcji handlowych na arenie międzynarodowej. Głównym celem KUKE jest wspieranie polskich firm eksportowych poprzez zabezpieczanie ich transakcji przed ryzykiem niewypłacalności lub opóźnień w płatnościach ze strony zagranicznych kontrahentów.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa