Aktualności

Ucieczka z miejsca wypadku

Ucieczka z miejsca wypadku

Za ucieczkę z miejsca zdarzenia może zostać uznane odjechanie z miejsca stłuczki przez sprawcę, który niewystarczająco zadbał o poinformowanie posiadacza pozostawionego na parkingu uszkodzonego pojazdu o swoich danych.

Nagłośniona przez media sprawa kolizji wykazała, że pozostawienie kartki z numerem telefonu na miejscu zdarzenia, jest niewystarczające i może prowadzić do zostania uznanym za sprawcę, który uciekł z miejsca zdarzenia. Przypominamy, ze ucieczka z miejsca zdarzenia  uprawnia Ubezpieczyciela do żądania zwrotu wypłaconej kwoty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu obowiązek skutecznego powiadomienia poszkodowanego spoczywa na sprawcy szkody. Sąd zasądził od pozwanej na rzecz ubezpieczyciela kwotę 5300 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Jak argumentował sąd „Sprawczyni zdarzenia nie powiadomiła poszkodowanej o zdarzeniu drogowym, nie podała danych dotyczących polisy ubezpieczeniowej lub zakładu ubezpieczeń, a także danych pojazdu, który uczestniczył w kolizji. Po chwili oczekiwania na właściciela pojazdu oddaliła się z miejsca zdarzenia.”

Zalecenia:

  1. Zdaniem sądu, sprawca zdarzenia, może oddalić się z miejsca zdarzenia pod warunkiem, że przekaże pokrzywdzonemu informacje dotyczącą danych zakładu ubezpieczeń, numeru polisy i związane z nimi dane pojazdu w sposób zapewniający ich ujawnienie. Jest to minimum jakiego należy oczekiwać od sprawcy kolizji. Zapewnić to może np. poprzez umieszczenie informacji za wycieraczką, w drzwiach, pod klamką. Informacja ta winna zostać zabezpieczona przed zniszczeniem lub przypadkową utratą np. poprzez umieszczenie jej w foliowym pakowaniu i przywiązanie do  klamki (jak zrobił to anonimowy świadek).

Dodatkowo sprawca szkody winien niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu swój zakład ubezpieczeń. Informację tę może podać w drodze telefonicznej, listownej lub e-mailowej.

Grupa Brokerska QUANTUM

Grupa Brokerska QUANTUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
tel. (42) 253 80 01 fax. (42) 253 80 10
e-mail: sekretariat@quantum-broker.pl

Nasze przedstawicielstwa